Kategorie
Nowości
Informacje
Polecamy
Recenzje
WALTHER 1020 harmonijka ustna tonacja C-dur
Harmonijka bardzo przyjemna, na początek jest ok, mam nadzie ..

Ocena: 5/5

TAX FREEINFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH dotycząca systemu zwrotu podatku VAT podróżnym

Osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego.

Zwrot podatku przysługuje w przypadku zakupu towarów u uprawnionych sprzedawców, gdzie punkty sprzedaży oznaczone są znakiem informującym podróżnych o możliwościach zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku. Znak wykonany jest w formie białej naklejki w zielonej ramce z czarnym napisem: ZWROT VAT i TAX FREE DLA PODRÓŻNYCH i FOR TOURIST (rozp. Min. Fin. z dnia 26 kwietnia 2004r. Dz.U.Nr 88 z 2004r. poz.838).

Zwrot podatku podróżnym dokonywany jest w złotych przez sprzedawcę, u którego nabyto towary lub w punktach zwrotu VAT, które zawarły umowę w sprawie zwrotu podatku ze sprzedawcami.

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego kwotę zapłaconego podatku, na którym urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator potwierdził wywóz towaru.

Urząd celny potwierdza wywóz towaru na ww. dokumencie po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

Potwierdzenie wywozu towaru zakupionego przez podróżnego na terytorium innego państwa członkowskiego odbywa się analogicznie.

kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu, wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 200 zł (rozp. Min.Fin. z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 84 z 2004r poz.780)).


Информация для туристов Система возврата НДС для туристов

Лица без постоянного места жительства в пределах Сообщества, именуемое в дальнейшем «путешественники» имеют право на возврат уплаченного налога на покупку товаров в страну, которая не имеет повреждений на них были вывезены за пределы сообщества в личном багаже.

Право на возврат налога, если вы покупаете товар у официальных продавцов, где торговые точки помечены посоветовать путешественникам о том, где покупать товары в тех точках, на которых за счет возврата. Символ выполнен в виде белой наклейке на зеленом поле с черными буквами: (. Мин Фин.положение 26 апреля 2004 года 88 Dz.U.Nr 2004 Poz.838.). Возвращение НДС и TAX FREE для путешественников, и для туристических .

Возврат налогов для туристов производится в золото к дилеру, у которого вы приобрели товар или возврат НДС в точках, которые подписали соглашения о налоговой декларации с продавцами.

Возврат налогов можно сделать, если путешественник приобретенных товаров, вывозимых за пределы сообщества не позднее чем в последний день третьего месяца, следующего за месяцем, в котором он сделал покупку.

Основанием для возврата налога является представление проездного документа, выданного зарегистрированным дилером, содержащий сумму налога, на которой штамп таможни предоставляется числитель подтвердил отправки.

На таможне экспортных товаров для подтверждения выше. документ о производстве экспортируемых товаров по путешественник проверить совместимость данных пассажиров, содержащихся в этом документе, данные, содержащиеся в паспорт или другой документ, подтверждающий личность.

Подтверждение экспорта товаров, приобретенных путешественник на территории другого государства-члена проводится аналогично.

Минимальная сумма от общей стоимости покупок, включая НДС, в результате личного документа, выданного одним поставщиком, в котором путешественник может потребовать возврата налогов на товары и услуги, оплаченные при приобретении им товаров, составляет 200 злотых (рег. Min.Fin. На 20 апреля 2004. (Dz.U.Nr poz.780 84, 2004)).

INFORMATION FOR TRAVELLERS concerning the VAT refund system

Individuals not having permanent residence within the European Union, hereinafter referred to as "travelers" are entitled to a refund of tax paid on the purchase of goods into the country, which in perfect condition they were exported outside the EU in the personal luggage of passengers.

Tax refund to travelers is made of gold by the dealer from whom you purchased the goods or refund of VAT at the points, which concluded an agreement on tax refund from the vendors.

Tax refund can be made if the traveler purchased goods exported outside the EU no later than the last day of the third month following the month in which he made the purchase.

The basis for the tax refund is to present the travel document issued by a roll-call the seller, containing the amount of tax paid, in which the customs office stamp enumerator provided with a confirmed export of goods.

The customs office confirms the dispatch to the above. document on presentation of the goods exported by the passenger and checked the passenger data contained in this document with the data contained in the passport or other document stating the identity.

Confirmation of exports of goods purchased by the traveler in the territory of another Member State shall apply by analogy.

The minimum amount of the total value of purchases, including VAT, resulting from the roll of the document, issued by one vendor, at which the traveler may request a refund of tax on goods and services paid on the acquisition of goods by him, is 200 zł (Reg. Min.Fin. Of 20 April 2004. (Dz.U.Nr poz.780 84, 2004)).

Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk
...jest pusty

Producenci
Promocje
LDM GVP-312FA
2 200,00 zł 2 115,00 zł
LDM GLP-210AX
1 550,00 zł 1 485,00 zł
Dynacord SL 1800 wzmacniacz mocy
3 144,00 zł 3 069,00 zł
Reloop RP-2000 USB gramofon
1 069,00 zł 949,00 zł
ZOOM H4n rejestrator audio
1 098,00 zł 949,00 zł
Istanbul Agop Empire Ride 20''
1 099,00 zł 899,00 zł
Bestsellery
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.